Zeker van eerlijk loon met nieuwe detacheringsrichtlijn

De plenaire vergadering van het Europees parlement bekrachtigde zopas met een ruime meerderheid de nieuwe detacheringsrichtlijn. Die zal vanaf 2020 gelden voor alle gedetacheerde werknemers in de EU. Hiermee komt er een eind aan de oneerlijke concurrentie met lonen en arbeidsvoorwaarden tussen gedetacheerde en lokale werknemers. Een belangrijke overwinning voor onze fractie die al jaren strijdt tegen sociale dumping op de Europese arbeidsmarkt. Maar de strijd is nog niet gestreden. Ook de concurrentie met de sociale zekerheidsstelsels moet nu aangepakt worden.

Werknemers in verschillende sectoren, gaande van de bouwsector, slachthuizen of scheepswerven, konden tot vandaag door werkgevers tegen elkaar uitgespeeld worden door arbeidskrachten uit andere lidstaten tijdelijk te detacheren. Dat gebeurde aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van die herkomstlanden. Lokale arbeiders verloren daardoor hun job en werden vervangen door arbeiders uit bijvoorbeeld Polen of Roemenië die niet enkel onderbetaald maar ook schandelijk uitgebuit werden. Alleen bedrijven en makelaarskantoren die gedetacheerde werknemers ronselen, werden er beter van. Die sociale dumping leidde ook tot een race to the bottom, met steeds lagere lonen voor vaak bijzonder zwaar en gevaarlijk werk. Nu het parlement ons voorstel heeft gesteund, kunnen Europese werknemers weer collega’s worden in plaats van concurrenten.  De nieuwe richtlijn regelt dat het loon uit de cao van het werkland betaald moet worden, inclusief toeslagen zoals de dertiende maand en compensaties voor winterweer. Verder mogen reis- en verblijfkosten niet meer door de werkgever van het uitbetaalde loon worden afgetrokken. 

We hebben voor Europese werknemers een belangrijke stap gezet. Het is alleen betreurenswaardig dat de transportsector uitgesloten wordt van de nieuwe regels. Ook daar is het misbruik gigantisch. Als de problematiek aan bod komt in het Mobiliteitspakket zullen we opnieuw vechten voor gelijke rechten voor werknemers in de EU. Problematisch blijft ook dat de detacheringsrichtlijn enkel betrekking heeft op de lonen en niet op de sociale zekerheidsbijdragen die nog steeds in het land van herkomst moeten betaald worden. Er zal dus nog steeds sociale concurrentie kunnen georganiseerd worden, maar dan via de sociale zekerheid. Voor ons moeten de sociale zekerheidsbijdragen niet in het land van herkomst, maar in het land waar gewerkt wordt, geïnd worden, en daarna doorgestort worden naar het land van herkomst.