De Europese Commissie moet meer investeren om jongeren een toekomst te bieden

De hoge jeugdwerkloosheid is nog altijd een groot probleem in Europa. De gemiddelde werkloosheidsgraad bij jongeren onder de 25 is vorig jaar licht gedaald, maar ligt nog steeds boven de 20%. Vandaag, 10 mei 2016, is het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg in debat gegaan met Europees commissaris Andriukaitis over de manier waarop de Europese aanpak van de jongerenwerkloosheid verbeterd kan worden.

"De toekomst van de Europese Unie hangt in grote mate af van haar mogelijkheden om een toekomst te voorzien voor haar jongeren." Dat is de essentie voor onze sociaal-democratische fractie, treffend verwoord door collega-parlementslid Maria João Rodrigues tijdens het debat. Het enorme belang voor Europa om de jongerenwerkloosheid terug te dringen is immers niet te onderschatten. We moeten alle beschikbare instrumenten inzetten om te voorkomen dat er een "verloren generatie" ontstaat.

Vanaf het begin van de economische crisis is het tegengaan van de jeugdwerkloosheid een absoluut speerpunt geweest voor onze sociaal-democratische fractie. Sinds 2009 wordt met vereende krachten druk uitgeoefend op de Commissie om dit punt hoog op de agenda te plaatsen. In 2013 implementeerde de Europese Commissie die eis met de lancering van de zogenaamde 'jongerengarantie' om werkzoekende jongeren een perspectief te bieden. Die strategie houdt in dat iedereen onder de 25 binnen vier maanden nadat hij werkloos wordt of van school gaat, een aanbod moet krijgen voor een baan, opleiding, stage of leercontract. Nu blijkt dat er in de afgelopen drie jaar maar weinig vooruitgang is geboekt, willen wij als sociaal-democratische fractie de Commissie oproepen om meer middelen vrij te maken om deze strategische jongerengarantie te versterken.

Dit initiatief kan uiteraard enkel succesvol worden als er ook daadwerkelijk meer werkgelegenheid komt voor jongeren in Europa. Door de digitale revolutie, het ontstaan van creatieve industrieën, de innovaties in duurzame technologieën en de opkomst van de circulaire economie is er potentieel in Europa om in vele sectoren nieuwe jobs te creëren. Daarom roepen wij de Europese Commissie op om enerzijds zelf meer strategisch te investeren om de werkgelegenheid te laten groeien en anderzijds de lidstaten meer ademruimte te geven om te kunnen investeren in het potentieel van jongeren. Dat wil zeggen dat de Commissie de Europese economie en de Europese bevolking meer middelen en tijd moet geven om zich te kunnen reorganiseren. Ten derde moeten we bekijken of de leeftijdsgrens voor de jongerengarantie kan worden opgetrokken van 25 naar 30 jaar. Er is immers een groeiende groep langdurig werkloze jongeren die inmiddels de 25 zijn gepasseerd en ook gebaat zijn bij deze ondersteuningsmaatregelen.

Wat verder opvalt aan de cijfers zijn de grote blijvende verschillen tussen de landen. In Spanje is de jeugdwerkloosheid 45%. In Griekenland is ze zelfs meer dan 50%. In België schommelt ze rond de 20%. In Duitsland is ze echter minder dan 8%. Deze grote ongelijkheid drukt ons met de neus op de feiten dat een meer gecoördineerde Europese aanpak noodzakelijk is. Daarom blijft de sociaaldemocratische fractie er voor pleiten om een sterk Europees werkloosheidsbeleid te voeren en een echte Europese sociale pijler uit te bouwen, met meer instrumenten om de grote ongelijkheden tussen de landen aan te pakken.