​Sociaal-democraten laten 800 miljoen euro reserveren in EU begroting voor spreidingsplan

De sociaal-democraten in het Europees parlement hebben voorgesteld om in de EU-begroting voor 2016 800 miljoen euro extra te voorzien voor de spreiding van vluchtelingen over de lidstaten. Ons amendement werd toegevoegd aan de ontwerpbegroting waarover vandaag in de begrotingscommissie werd gestemd. De commissie heeft dat amendement goedgekeurd. Het is nu aan de plenaire vergadering om dat eind oktober te bevestigen. Vorige week beslisten de lidstaten om 120.000 vluchtelingen te spreiden, maar daarvoor zijn uiteraard extra middelen nodig. Ik ben blij dat het parlement nu duidelijk en snel aantoont dat die spreiding niet enkel noodzakelijk is, maar dat daar ook extra middelen tegenover moeten staan. De stemming toont ook aan dat het parlement van mening is dat Europa een gemeenschappelijk asielbeleid nodig heeft.

De sociaal-democratische fractie heeft ook gevraagd om de middelen voor onderwijs in de budgetten voor humanitaire hulp van de EU te verhogen van 1 naar 3 procent van het totale hulppakket. Het gaat om een stijging met 26 miljoen euro. “Daarbovenop hebben we een extra 40 miljoen euro vrijgemaakt voor de hulp aan Palestina en het hulpprogramma voor Palestijnse vluchtelingen van de VN.

Hoewel de vluchtelingencrisis dringend is, mogen we evenmin uit het oog verliezen dat de jeugdwerkloosheid in Europa nog steeds op een onaanvaardbaar hoog niveau zit. Daarom hebben we er voor gezorgd dat in de begroting een extra 473,2 miljoen euro werd vrijgemaakt voor het jeugdtewerkstellingsprogramma dat Europese jongeren de kans moet geven op een job of een opleiding.