Parlement herhaalt oproep voor versterking ouderschapsverlof

Tijdens de plenaire zitting van september bevestigde het Europees Parlement haar oproep voor een versterking van het ouderschapsverlof in de Europese Unie. In een rapport over het creëren van goede arbeidsomstandigheden voor een betere work-life balance roept het parlement de Europese Commissie op om een nieuw en ambitieus voorstel rond moederschapsverlof op tafel te leggen.

Al in 2008 stelde de Europese Commissie voor om een oude richtlijn uit 1992 over zwangerschapsverlof en de rechten van jonge moeders te updaten. Twee jaar later werd het nieuwe voorstel niet enkel democratisch goedgekeurd door het Europees parlement, maar zelfs ook nog wat uitgebreid. In plaats van de door de Commissie voorgetelde 18 weken zwangerschapsverlof, vond het parlement een meerderheid voor 20 weken zwangerschapsverlof voor vrouwen in de hele Europese Unie. Daarbij behouden de kersverse moeders hun volledige loon. Vaders zouden in dat voorstel twee weken betaald vaderschapsverlof krijgen. Dat voorstel bleef echter steken bij de Europese raad, de regeringsleiders van de lidstaten. Vorig jaar haalde de Commissie het voorstel zelf van tafel.    

Mijn fractie heeft zich altijd stevig verzet tegen het afvoeren van de wetgeving rond de versterking van het ouderschapsverlof. De economische crisis heeft een grote impact gehad op vrouwen in de Unie, omdat ze vaker dan mannen werken in overheidsdiensten waarin zwaar besnoeid werd. Als hun rechten bij een zwangerschap verder uitgehold worden, vergroot dat de kloof tussen mannen en vrouwen. Bovendien houden we heel wat talent weg van de arbeidsmarkt. Immers, 60 procent van de hoger opgeleiden in de Unie is vrouw, maar die talenten blijven vaak onbenut omwille de kwetsbaarheid van vrouwen bij en na een zwangerschap. Dat is economische onzin. 

Om een betere combinatie van werk en privéleven te garanderen wilt het parlement nu dat er – in nauw overleg met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld – een nieuw voorstel komt dat jonge ouders beschermt, het ouderschapsverlof uitbreidt en zorgt voor een betere verdeling over beide ouders. Ook moeten ouders gedurende hun ouderschapsverlof worden betaald en onder de sociale zekerheid vallen. Enkel zo beschermen we jonge gezinnen en vechten we tegen ongelijkheid in de Europese Unie.