Een sociaal Europa staat nu écht in de steigers

Vandaag gaat het Europees Parlement in debat met de Europese Commissie over haar actieplan voor de implementatie van de Europese pijler van Sociale Rechten. “Het sociale Europa waar wij al zo lang voor pleiten, staat nu ook echt in de steigers,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. “Op de sociale top in Porto moet Europa het startschot kunnen geven voor een Unie die inzet op degelijke en goedbetaalde jobs, een sterke sociale bescherming en rechtvaardige transitie.”

Het debat over de invulling van de Europese sociale pijler loopt reeds geruime tijd. “De huidige gezondheidscrisis en de sociaal-economische weerslag daarvan heeft opnieuw aangetoond hoe kwetsbaar sommige groepen en bepaalde types werknemers zijn,” zegt Van Brempt. “Gezinnen die het voor de crisis reeds moeilijk hadden, werden vaak extra getroffen door corona. Net zoals platformwerkers en andere werknemers in vaak slecht betaalde jobs of slecht beschermde statuten. Het is duidelijk dat dat moet veranderen.” 

“Met de Europese pijler voor sociale rechten en het actieplan van de Europese Commissie staat het Sociaal Europa waar wij al zo lang om vragen, nu echt in de steigers,” zegt Van Brempt. “De eerste prioriteiten zijn kwaliteitsvolle jobs en degelijke lonen. Zo willen we werk maken van een Europees minimumloon, want wie werkt in de Europese Unie moet ook alle kansen krijgen om een goed leven uit te bouwen.” Volgens Van Brempt moet ook de sociale bescherming van werknemers worden versterkt. “Daarom nemen we het initiatief om op Europees niveau afspraken te maken over een eenvormig statuut en een betere bescherming voor platformwerkers én komt er een strategie voor welzijn en veiligheid op het werk om de bestaande veiligheidsnormen voor werknemers te versterken en aan te passen aan nieuwe werkvormen.” De Europese socialisten willen bovendien werk maken van 'het recht om offline te gaan'. "Sinds de start van deze pandemie is een derde van de werknemers gestart met thuiswerk. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee," zegt Van Brempt. "Elke werknemer moet voldoende ruimte hebben om niet met werkgerelateerde taken, activiteiten en elektronische communicatie bezig te moeten zijn. Zonder gevolgen."

Ook de aanpak van discriminatie en loonongelijkheid wordt versterkt. “Uit recente cijfers blijkt dat vrouwen in de EU gemiddeld nog steeds 14,1 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s voor hetzelfde werk,” zegt Van Brempt. “Door bedrijven te verplichten transparanter te zijn over de loonverschillen en werknemers meer handvaten te geven om loondiscriminatie aan te klagen en een gelijk loon af te dwingen, moeten we de loonkloof in de hele Europese Unie eindelijk kunnen dichten.” 

Bovendien wordt de strijd tegen armoede een topprioriteit. “Eén op vijf kinderen in de Europese Unie groeit op in armoede,” zegt Van Brempt. “Om dat aan te pakken, willen we werk maken van een Europese kindgarantie, die ervoor zorgt dat elk kind in de EU het recht krijgt op onderwijs, kwaliteitsvolle zorg, degelijke huisvesting en gezonde voeding. Ook moeten er bijkomende middelen worden uitgetrokken voor programma's rond opleiding en onderwijs, huisvesting en armoedebestrijding.” 

“Met dit actieplan zet de Europese Commissie alvast een stap in de goede richting,” zegt Van Brempt. “Al is er nog te weinig aandacht voor rechtvaardige transitie. Met de Europese Green Deal hebben we de lat hoog gelegd, maar we moeten er ons van bewust zijn dat het niet voor iedereen evident is om die inspanningen te leveren. Als we van de transitie naar een klimaatneutrale samenleving een succes willen maken, zullen we ook extra inspanningen moeten leveren om ervoor te zorgen dat iedereen mee is.” 

Op de Sociale Top van Porto in mei moeten Commissie, Parlement en de lidstaten een akkoord sluiten over deze Europese sociale agenda. “De zekerheid op gelijke kansen, een stevig sociaal vangnet, een duwtje in de rug op de moeilijke momenten: dat moet de European Dream zijn. Laat de Sociale Top het startschot zijn om dat ook in praktijk om te zetten.”