Commissie stelt voorzichtig een Sociaal Europa voor

Er komt een Europees minimumloon, een Europese kindergarantie in de strijd tegen kinderarmoede, een herverzekeringsmechanisme voor werkloosheidsuitkeringen én bindende loontransparantie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Dat zal de Europese Commissie morgen vertellen als ze de zogenaamde roadmap voor de Europese Pijler van Sociale Rechten voorstelt. “Maar alles blijft nog erg vaag,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt.

“Ik wil de Europese Commissie het voordeel van de twijfel gunnen,” zegt Van Brempt. “Het is duidelijk dat ze erg voorzichtig zal communiceren over de zogenaamde Pijler van Sociale rechten, omdat geweten is dat heel wat lidstaten weigerachtig staan tegenover een meer sociaal Europa. In die zogenaamde Sociale Pijler, die door Juncker werd voorgesteld, stond een reeks mooie principes, die eigenlijk niet meer waren dan aanbevelingen. De huidige Commissie gaat een stapje verder en gaat morgen vertellen wat ze echt wil bereiken, maar blijft nog erg vaag hoe dat er concreet gaat uitzien. Pas begin 2021 zal ze een concreet Actieplan voorstellen.” 

In de communicatie van morgen wordt al duidelijk welke richting het zal uitgaan. “De Commissie wil een Europees minimumloon, dat uiteraard niet in alle lidstaten hetzelfde zal zijn, maar afhankelijk is van de lokale situatie. Ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen wil de Commissie aanpakken met een nieuwe genderstrategie, waarin een bindende loontransparantie opgenomen zal worden. De Commissie wil digitale platformwerkers ook beter beschermen met een nieuwe Digital Service Act die dit jaar nog voorgesteld wordt. Daarin moet de aansprakelijkheid van de ‘werkgever’ scherper worden gesteld en de veiligheidsvoorschriften verbeterd worden. Er komt een herverzekeringsmechanisme voor werkloosheidsuitkeringen zodat lidstaten die door een plotse crisis getroffen worden toch te allen tijde werkloosheidsvergoedingen kunnen blijven uitbetalen. Om kinderarmoede te bestrijden, wordt een Kindergarantie ingevoerd, een eis die de Europese sociaal-democraten al langer stellen. Die beslissing was eigenlijk al genomen, maar wordt nu bevestigd. Die kindergarantie moet er voor zorgen dat elk kind altijd kan rekenen op basisdiensten zoals betaalbare gezondheidszorg, gezonde voeding of een dak boven het hoofd. De Commissie wil ook dat elke Europeaan, ook zelfstandigen en mensen met tijdelijke contracten beschermd zijn tegen werkloosheid, ziekte, invaliditeit enzomeer.”

De intenties van de Commissie zijn lovenswaardig, maar ze blijven voorlopig vaag,” zegt Van Brempt. “Wellicht is dat bewust omdat sommige lidstaten zich zullen verzetten tegen een aantal voorstellen. De Commissie wil trouwens dat de lidstaten tegen november van dit jaar een input leveren.” Gunstig is dan weer dat de Commissie de sociale vooruitgang van elke lidstaat ook via het zogenaamde Europese semester wil gaan opvolgen. Ook dat was een eis van de sociaal-democraten. Zo zullen ondermeer de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN als indicatoren opgenomen worden in het semester.

“Er kan nu nog een jaar gewerkt worden aan de concrete plannen voor een meer sociaal Europa. Wij zullen er alvast in het parlement voor ijveren dat het Actieplan dat de Commissie in 2021 wil voorstellen zo ambitieus mogelijk is. De intenties van de Commissie zijn positief, maar nu komt het er op aan dat de lidstaten eindelijk eens hun voet van de rem halen en kiezen voor een ambitieus sociaal Europa.”