Europees minimuminkomen een stap dichterbij

Gisteren beslisten de landbouwministers - onder de druk van het Europees parlement - om het Europees geld voor voedselhulp niet te verminderen volgend jaar. Terecht. Maar er zal meer nodig zijn om de groeiende armoede een halt toe te roepen in de Europese Unie. In Straatsburg stemde het Europees parlement met een grote meerderheid dan ook een het rapport over de aanpak van armoede en sociale uitsluiting. Het betreft het initiatiefrapport van mijn PS-collega Frédérique Daerden en bevat een aantal belangrijke voorstellen.

Essentieel is de opname van het minimuminkomen en de vraag hiervan werk te maken binnen de lidstaten van de Europese Unie. Iets waar ik al langer voor pleit. Letterlijk werd het volgende goedgekeurd: “Het Europees Parlement wenst dat de Commissie (...) een raadpleging opstart over de mogelijkheid tot een wetgevingsinitiatief inzake het voor de economische ontwikkeling zinvol en mogelijk minimuminkomen, waarmee armoede kan worden voorkomen en voor een basis kan worden gezorgd om waardig te leven, volledig en zonder beperking deel te nemen aan de samenleving en vooruitgang te boeken bij een zoektocht naar werk of opleiding, en die een rol als automatische stabilisator voor de economie vervult, met eerbiediging van de diverse praktijken, collectieve overeenkomsten of de wet in de verschillende lidstaten, aangezien de definitie van een minimuminkomen een bevoegdheid van de lidstaten is; wenst dat de Commissie de lidstaten helpt beste praktijken te delen over het minimuminkomen en moedigt de lidstaten aan om minimuminkomensvoorzieningen op nationaal niveau te ontwikkelen op basis van ten minste 60% van het mediane inkomen van elke lidstaat; (...)” 

Het hele rapport is een wervende oproep om armoede uit te roeien, maar ik wil er toch enkele opvallende zaken specifiek uithalen: - de specifieke eis van het Parlement dat het voedselhulpprogramma niet mag worden afgebouwd wordt herhaald; - er wordt voorgesteld om ervaringsdeskundigen (zoals we die in België al langer kennen) ook op Europees niveau in te schakelen als er nieuw beleid wordt voorbereid; - het rapport legt een belangrijke link met economic governance: het wijst erop dat besparingen niet blind mogen gebeuren en niet ten koste mogen gaan van de zwaksten in de samenleving. 

Als besparingen leiden tot meer armoede, maken we de problemen erger in plaats van beter. Het Europees Parlement vraagt ook expliciet om niet aan de loonindex te komen;  - er wordt ook gevraagd aandacht te hebben voor een efficiënte bestrijding van energiearmoede, onder meer door het gebruik van hernieuwbare energie voor woonprojecten.