Kathleen Van Brempt en haar team (verder genoemd “Kathleen Van Brempt”) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kathleen Van Brempt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.    

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:    

Kathleen Van Brempt
Kantoor ASP11G101
Wiertzstraat 60
1047 Brussel  

kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu
Tel. 02/284 74 47   

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?   

Uw persoonsgegevens worden door Kathleen Van Brempt verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten die door Kathleen Van Brempt worden georganiseerd   

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens:
  • Naam
  • Voornaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail   

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen en pas na uw uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verwerken.    

Verstrekking aan derden   

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.    

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen   

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegeven te waarborgen. Deze partijen hebben geen recht tot verder gebruik of verspreiding van uw persoonsgegevens.    

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.    

U heeft het recht de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten allen tijde in te trekken.    

Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)   

Wij verwerken enkel en alleen de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zullen wij deze na kennisname zo snel mogelijk wissen uit onze bestanden.   

Bewaartermijn   

Kathleen Van Brempt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens die u door ons worden meegedeeld worden niet langer dan één jaar bewaard en zullen nooit worden verwerkt voor andere doeleinden dan degene waarvoor u ons uw gegevens heeft verstrekt.

Beveiliging van de gegevens   

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

 • Alle personen die namens Kathleen Van Brempt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.      

Uw rechten omtrent uw gegevens   

U heeft het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.kathleenvanbrempt.be.

Indien u zich automatisch afmeldt van onze nieuwsbrief zullen uw gegevens onmiddellijk worden verwijderd.   

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.    

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten   

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de zichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

www.privacycommission.be  
Drukpersstraat 25
1000 Brussel
tel. +32 (0)2 274 48 00 

Wijziging van het privacy statement 

Kathleen Van Brempt kan het privacy statement wijzigingen. Van deze wijziging zullen we een aankodiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgelagen. Stuur ons een e-mail indien u deze wilt raadplegen. Indien uw gegevens door ons verwerkt worden ten behoeve van één van de doeleinden vermeld in dit privacystatement, zullen wij u hiervan ook informeren via onze nieuwsbrief of per mail.