Phil Hogan krijgt groen licht als Europees Commissaris voor Handel

Geen carte blanche, maar samen werken aan een radicaal ander internationaal handelsbeleid

Phil Hogan kreeg groen licht om de volgende Europees Commissaris voor Handel te worden van de commissie Internationale Handel van het Europees Parlement. Tijdens de drie uur durende hoorzitting die Hogan eerder deze week aflegde, bewees Hogan zijn bekwaamheid om de taken als handelscommissaris op zich te nemen. “Maar zijn goedkeuring is géén carte blanche,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt.

 Geslaagd, al had het wat pittiger en ambitieuzer gemogen. Dat was de conclusie van de commissie Internationale Handel van het Europees Parlement na de hoorzitting van de Ierse kandidaat-commissaris Phil Hogan. “Hogan toonde dat hij voldoende kennis bezit over het Europese internationaal handelsbeleid, maar bleef over cruciale vragen soms wat vaag,” zegt Van Brempt, die als coördinator internationale handel voor de sociaaldemocratische fractie de hoorzitting van Hogan opvolgde. “Hij benadrukte het belang van internationale handel voor de Europese Unie en haar bedrijven, maar wees tegelijk ook op het belang om ook sociale vooruitgang, mensenrechten en duurzame ontwikkeling te verankeren in dat beleid.”  

In totaal beantwoorde Hogan 25 vragen over uiteenlopende dossiers, onder meer over de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de handelsrelaties met de VS en China en de vrijhandelsovereenkomst met de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay). Ook het belang van internationale handel voor KMO’s kwamen aan bod. “Wat erg opviel was het grote aantal vragen over duurzaamheid en mensenrechten,” zegt Van Brempt. “Bij de hoorzitting van de vorige Commissaris voor Handel, de Zweedse Cecilia Malmström, was dat ondenkbaar geweest.” Volgens Van Brempt toont het hoe de focus van ons Europese handelsbeleid aan het veranderen is. “Internationale handel moet immers over veel meer gaan dan over centen en jobs. Klimaat, sociale vooruitgang en mensenrechten zullen daarin een veel belangrijkere rol moeten spelen.”   

Samenwerking met het parlement en de Europese lidstaten versterken   

Hogan gaf tijdens de hoorzitting ook aan de samenwerking van de Europese Commissie met het Europees Parlement en de Europese lidstaten te willen versterken. “Dat stemt ons hoopvol,” zegt Van Brempt. “In het verleden werd het Parlement vaak als een minder essentiële partner in het internationaal handelsbeleid gezien, terwijl net dat democratisch verkozen parlement de belangen van de Europese bevolking en de waarden van de Europese Unie in dat handelsbeleid moet verdedigen. We verwelkomen de bereidheid van Hogan om die fout recht te trekken en zullen hem daar zeker aan houden.”   

Goedkeuring is geen carte blanche  

Dat de commissie Internationale Handel nu het licht op groen zet, betekent niet dat Hogan de komende jaren zomaar zijn gang kan gaan. In een evaluatiebrief, die de goedkeuring van de nieuwe commissaris bevestigt, lijstten de parlementsleden een reeks cruciale dossiers en onderwerpen op waarvan de commissie Internationale Handel actie en resultaten verwacht van Hogan. “Voor ons waren duurzaamheid en mensenrechten daarin cruciaal,” zegt Van Brempt. “Ik ben dan ook heel tevreden dat de collega’s onze voorstellen daaromtrent hebben gevolgd.”  

Zo wil de commissie Internationale Handel dat Hogan werk maakt van de afdwingbaarheid van de hoofdstukken rond duurzame ontwikkeling (TSD) in de vrijhandelsovereenkomsten. “Vandaag zitten die hoofdstukken al vervat in de vrijhandelsakkoorden die de Europese Unie afsloot, maar het niet naleven ervan leidt voorlopig enkel tot een publieke tik op de vingers van de landen die mensenrechten of de afspraken rond duurzame ontwikkeling met de voeten treden,” zegt Van Brempt. “Wij willen dat daar ook concrete maatregelen aan worden verbonden. Denk maar aan het afsluiten van onze markt voor goederen die in mensonwaardige omstandigheden worden geproduceerd of die verdere ontbossing tot gevolg hebben."   

Een ander dossier waar Hogan mee aan de slag moet, is de invoering van zogenaamde pre-ratificatievoorwaarden voor toekomstige vrijhandelsakkoorden. Dat systeem bestaat vandaag nog niet in het Europees internationaal handelsbeleid, maar wordt wel al toegepast door de Verenigde Staten. “Concreet betekent dat we vanuit Europa een bijkomende reeks voorwaarden opleggen waaraan moet worden voldaan vooraleer we een vrijhandelsakkoord kunnen goedkeuren,” zegt Van Brempt. “Dat zou, bijvoorbeeld in het geval van het vrijhandelsverdrag met Mercosur, betekenen dat we kunnen afdwingen dat de ontbossing in het Amazonewoud stopt en er investeringen in herbebossing worden voorzien. Gebeurt dat niet, dan wordt het akkoord ook niet geratificeerd.” Tijdens de hoorzitting liet Hogan voorzichtig weten open te staan om het systeem van pre-ratificatievoorwaarden te onderzoeken. “De pre-ratificatievoorwaarden zijn een enorme hefboom om het internationaal handelsbeleid van Europa socialer en duurzamer te maken en dus voor ons van zeer groot belang.”   

Ook het Carbon Border Adjustment Mechanism, een CO2-heffing op de import van goederen, werd door de sociaaldemocratische fractie aan de tekst toegevoegd. Dat mechanisme moet ervoor zorgen dat goederen die buiten de Europese Unie werden geproduceerd, en die dus niet moeten voldoen aan de strenge CO2-voorwaarden die hier worden opgelegd, worden beprijsd. “Onze bedrijven leveren vandaag, onder impuls van het Europese beleid, heel wat inspanningen om hun uitstoot te verminderen. Met het Carbon Border Adjustment Mechanism creëren we een gelijk speelveld tussen Europese bedrijven, die heel wat kosten hebben om hun uitstoot te verminderen, en buitenlandse bedrijven, die de kosten niet of veel minder moeten maken.”   

Sociale vooruitgang en mensenrechten beschermen   

Internationale handel moet voor iedereen voordelen opleveren. “Vandaag is het nog te vaak zo dat enkel grote bedrijven, multinationals en een kleine economische elite de vruchten daarvan plukken,” zegt Van Brempt. “Sociale vooruitgang en het beschermen van mensenrechten moeten de hoeksteen worden van een internationaal handelsbeleid 2.0.”   

“Daarom moet Europa bedrijven veel meer wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid,” zegt Van Brempt. “De tijd waarin bedrijven de handen in de onschuld konden wassen over de productie van hun eigen goederen of de goederen die zij importeren is voorbij. Voor elke stap van het productieproces moet het in de toekomst duidelijk zijn op welke manier en in welke omstandigheden iets werd geproduceerd. In de vorige legislatuur nam Europa daarover al het initiatief bij zogenaamde conflictmineralen. Dat willen we nu uitgebreid zien naar andere sectoren.”   

“Net zoals de Europese Unie staat ook haar handelsbeleid voor belangrijke uitdagingen. Het is aan de volgende Europese Commissie en in het bijzonder Commissaris Hogan om die uitdagingen aan te pakken. Internationale handel is, zoals hij terecht zei tijdens de hoorzitting, heel belangrijk, maar enkel als ze in de toekomst socialer, duurzamer en rechtvaardiger wordt.”

Foto: © European Union 2019 - Source : EP