Nieuw Europees parlement schiet uit de startblokken

Martin Schulz verkozen als voorzitter van het Europees parlement

Op 1 juli 2014 kwam het nieuwe Europees parlement voor het eerst plenair bijeen in Straatsburg. Tijdens de eerste zitting werd de sociaaldemocraat Martin Schulz opnieuw verkozen als voorzitter van het Europees parlement. 

Schulz was de voorbije jaren reeds voorzitter van het Europees parlement. Dat werk mag hij dus de komende jaren verderzetten. Bij de stemming kreeg hij de steun van de christendemocratische EVPde sociaaldemocratische S&D en de liberale ALDE-fractie. Het is de eerste keer dat een voorzitter herverkozen wordt. 

Schulz heeft al een lange Europese staat van dienst. Eerder was hij ook jarenlang fractieleider van onze sociaaldemocratische fractie in het Europees parlement. Bij de Europese verkiezingen van 2014 was Schulz de spitzenkandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Die post gaat naar Jean-Claude Juncker, voormalig premier van Luxemburg en spitzenkandidaat voor de Europese christendemocraten, die vorige vrijdag werd voorgedragen door de Europese top van staats- en regeringsleiders als de opvolger voor José Manuel Barroso. 

Maar dat is geen vrijgeleide voor Juncker en de Europese Commissie. De nieuwe Commissie zal pas onze steun krijgen als het roer volledig wordt omgegooid. Er zal meer aandacht moeten gaan naar investeringen, duurzame groei, jobs, democratische legitimiteit en transparantie.

Wij zullen alvast onze strijd tegen het harde besparingsbeleid verder zetten, net zoals onze strijd tegen belastingsfraude. We zijn de tweede grootste groep in het Europees parlement en beschikken over meer parlementsleden dan tijdens de vorige legislatuur. Dat geeft ons de mogelijkheid om nog duidelijker voor verandering te pleiten. Wij zullen dan ook nooit een voortzetting van de neo-liberale agenda van de Europese commissie tolereren.

Later op de dag werd Gianni Pittella, Europees parlementslid uit Italië, verkozen als fractieleider van de sociaaldemocratische S&D. Hij volgt zo Martin Schulz op, die de afgelopen weken de onderhandelingen voor de samenstelling en het programma van de nieuwe Europese Commissie leidde. 

Het programma van de nieuwe Europese Commissie zal allicht een compromis worden, maar de Europese sociaal-democraten hebben alvast een aantal punten opgesomd die deel moeten uitmaken van zo’n nieuw Europees beleid. Duurzame groei en het creëren van jobs is een topprioriteit. 

Sinds het begin van de crisis zijn de Europese publieke investeringen gedaald met zo’n 240 miljard euro. De Commissie berekende dat Europa nood heeft aan maar liefst 200 miljard publieke én private investeringen per jaar gedurende de volgende 20 jaar in transport en energie alleen. De nieuwe Commissie moet daarom voor het einde van het jaar duidelijk maken hoe ze die investeringen willen bereiken. Dat zal ondermeer een herziening van het Stabiliteits- en Groeipact inhouden. De Commissie moet ook actie ondernemen tegen belastingsfraude en -ontwijking teneinde de publieke financiën veilig te stellen. Ook moet ze zorgen voor een gelijk speelveld inzake de vennootschapsbelastingen in de hele Unie, om belastingsconcurrentie tussen lidstaten tegen te gaan.

Voor ons is het ondenkbaar dat de Europese begroting verder inkrimpt. We willen tegen 2016 van de Commissie weten hoe ze aan extra middelen zal geraken om te kunnen investeren in innovatie en jobs. Daarbij is het van wezenlijk belang dat de jeugdgarantieregeling volledig kan uitgevoerd worden. De nieuwe Commissie moet daar voldoende middelen voor voorzien. Arbeidsmobiliteit blijft belangrijk voor de Unie en die moet zelfs gestimuleerd worden. Maar niet als dat ten koste gaat van de loon- en arbeidsvoorwaarden én de sociale bescherming van werknemers in de gastlanden. Dat betekent dat sociale dumping moet bestreden worden en dat de rechten van de vakbonden gevrijwaard blijven. Wij blijven ook ijveren voor de invoering van een minimumloon in de hele Unie én vragen een duidelijke strategie om de groeiende ongelijkheid en armoede te bestrijden, meerbepaald kinderarmoede. Dat moet gebeuren door bindende doelstellingen op te leggen aan de lidstaten. 

Tot slot vragen we dat Europa in haar buitenlands beleid meer met één stem gaat spreken. Onderhandelingen over belangrijke handelsovereenkomsten zoals deze met de VS, moeten transparanter gebeuren, binnen de geest van de Europese Verdragen. Publieke dienstverlening, de hoge Europese gezondheids- en welzijnsstandaarden, de strenge Europese milieunormen, arbeidsrechten en fundamentele rechten - zoals databescherming - moeten daarbij steeds gevrijwaard blijven. 

Europa staat voor grote uitdagingen. Een business as usual-beleid zal Europa niet uit de crisis halen. Daarom is het noodzakelijk dat de Unie drastisch van koers verandert. Wij verlangen van de nieuwe Commissie dat ze daar werk van maakt.