Juncker krijgt steun van sociaal-democraten in Europees parlement

Belangrijke sociaal-democratische prioriteiten afgedwongen in programma van de Commissie

In de plenaire vergadering van het Europees parlement in Straatsburg werd de kandidatuur van de Luxemburger Jean-Claude Juncker voor het voorzitterschap van de Europese Commissie met 422 stemmen tegen 250 goedgekeurd. Juncker kreeg daarbij de steun van de sociaal-democratische fractie. Wij zijn er immers in geslaagd om een belangrijk aantal sociaal-democratische prioriteiten te laten opnemen in het programma van de Europese Commissie.

Het allerbelangrijkste is misschien dat Juncker erkent dat het beleid van de vorige commissie onrechtvaardig was en dat er belangrijke fouten zijn gemaakt. Het ontbrak aan sociale rechtvaardigheid’, zei Juncker, en ‘er is ingeboet op democratische legitimiteit doordat er buiten het rechtskader van de Europese Unie om veel nieuwe instrumenten moesten worden gecreëerd door de vorige Commissie.’ Juncker verwijst daarmee naar de beruchte Trojka die ondermeer de besparingsoperaties In Griekenland organiseerde, maar dat eigenlijk deed buiten elk wettelijk kader. De sociaal-democraten hebben steeds geëist dat hervormings- en besparingsoperaties niet enkel beoordeeld worden op hun budgettaire impact, maar dat ook de sociale gevolgen moeten getoetst worden. Die stelling neemt Juncker nu over. Dat betekent dat de nieuwe Commissievoorzitter erkent dat de Unie niet enkel een economisch vehikel is, maar ook een sociale gemeenschap.

Dat Juncker aangeeft dat door dit beleid een aantal internationale uitdagingen, zoals energieveiligheid, armoede of klimaatverandering verwaarloosd werden, is een belangrijk signaal. De afgelopen dagen heeft mijn fractie onderhandeld met Juncker over de inhoud van zijn programma en zijn we er in geslaagd een belangrijk aantal programmapunten van de sociaal-democraten te laten opnemen in het programma van de nieuwe Commissie. Dat Juncker eindelijk een investerings- en banenplan wil presenteren, is goed nieuws dat afwijkt van de besparingsmantra van de vorige Commissie. Op vraag van de sociaal-democratische fractie is er ook een cijfer gekleefd op dat investeringsplan. Wij wilden immers verhinderen dat de belofte om de economie aan te zwengelen met nieuwe investeringen en nieuwe jobs te creëren, een loze belofte zouden blijven. Op vraag van S&D werd bepaald dat de komende 3 jaar 300 miljard euro investeringsmiddelen zullen gemobiliseerd worden. Ook de jeugdgarantieregeling, die jongeren aan een job moet helpen moet worden versneld én zelfs uitgebreid.

In het sociale luik van zijn programma belooft Juncker ook de sociale dumping aan te pakken. Hetzelfde werk op dezelfde plaats moet op dezelfde manier worden verloond. Dat moet verhinderen dat werknemers uit verschillende lidstaten elkaar uit de markt concurreren en dat vooral Oost-Europese arbeidskrachten misbruikt worden door hen aan lage lonen en belabberde arbeidsomstandigheden aan het werk te stellen in andere lidstaten. Ik ben ook blij dat de nieuwe Commissie werk wil maken van een Europees minimumloon én dat de jeugdgarantieregeling, die jongeren aan een job moet helpen en die wij aanvankelijk hebben voorgesteld, volgens Juncker versterkt én uitgebreid moet worden. Het creëren van nieuwe jobs moet ook gebeuren in duurzame en innovatieve projecten. Juncker verwijst daarbij, op vraag van onze fractie, specifiek naar energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Het aandeel hernieuwbare energie moet naar omhoog, vindt ook Juncker, die zich daarin zelfs ambitieus toont want hij wil dat Europa wereldleider wordt inzake hernieuwbare energie. Hij is ook, net zoals wij, voorstander van ambitieuze, bindende doelstellingen inzake energie-efficiëntie. Wat ik er ondersteun is dat de Unie het voortouw moet nemen in de strijd tegen de klimaatopwarming in aanloop naar de VN-vergadering in Parijs in 2015.

Juncker zal werk maken van de aanpak van belastingfraude. Hij pleit ook voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting en een taks op financiële transacties, elementen die ook in het programma van de Europese sociaal-democraten prioritair waren.

Het is vooral de focus op investeringen, waarbij ook een duidelijk bedrag wordt vooropgesteld, de ambitieuzere plannen met betrekking tot energie én de aandacht voor het sociale beleid, die onze fractie overhaald hebben om voor Juncker te stemmen. Het zal er nu op aan komen om kritisch op te volgen of Juncker zijn beloftes waar maakt, want we hebben bij Junckers voorganger Barroso geleerd dat mooie woorden niet noodzakelijkerwijze in daden worden omgezet.