​De Britten zijn beter af in een solidaire Europese Unie

In het Europees Parlement in Straatsburg is tijdens de plenaire zitting gedebatteerd over de voorbereiding van de Europese Raad van 18 februari. Het belangrijkste agendapunt is het al dan niet aanblijven van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie. Cameron heeft na zijn herverkiezing immers de belofte gedaan aan de Britten dat zij zich in een referendum mogen uitspreken over het lidmaatschap in de Unie. De Britse premier heeft daarbij toegezegd te willen pleiten voor  lidmaatschap, maar heeft daar een aantal voorwaarden aan verbonden die de Unie moeten hervormen.

In Europa bestaat er een brede consensus om het Verenigd Koninkrijk binnen de Unie te behouden. Zowel op politiek als op economisch vlak staan we immers veel sterker als we samen blijven. Het zou voor de kracht van het Europese verenigingsproject een enorm verlies zijn moest  het VK besluiten om er uit te stappen. Tegelijkertijd mogen we geen eisen inwilligen die afbreuk doen aan de Europese grondbeginselen. Het probleem met Camerons voorstellen is dat ze tornen aan een aantal Europese basiswaarden, zoals de afbouw van sociale rechten, een beperking van het vrij verkeer en een vermindering van de Europese solidariteit. Dit zal de problemen in Europa niet oplossen, maar ze juist vergroten.

Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk heeft inmiddels de tekst gepubliceerd van het ontwerpakkoord dat de Britten aan boord moet houden. In het compromisvoorstel staat  dat het Verenigd Koninkrijk niet mee hoeft te doen met een altijd hechtere unie en er in het economisch beleid geen discriminatie zal zijn voor lidstaten die geen lid zijn van de eurozone . Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor de nationale parlementen om Europese ontwerpteksten tegen te houden  en wordt er een noodremprocedure   ingevoerd als  sociale zekerheid van een lidstaat te veel onder druk komt te staan.

Vooral dat laatste baart ons zorgen, omdat er in het voorstel staat dat er limieten kunnen worden gesteld aan het toelaten van  werknemers uit andere lidstaten en aan de sociale voordelen die aan deze werknemers worden toegekend. Ook aan het Britse systeem van kindergeld voor kinderen die niet in het  VK verblijven, wordt gesleuteld. Het vrij verkeer van werknemers en het principe van niet-discriminatie zijn beginselen die we niet mogen opgeven en deze lijken door deze voorstellen onder druk te staan. We zullen dit daarom zeer kritisch blijven bekijken en aan de Britten duidelijk maken dat ze beter af zijn binnen een progressieve en solidaire Unie. Die strijd zullen we nu met volle overtuiging voeren om het Verenigd Koninkrijk binnen de Unie te houden.