Actieplan voor de aanpak van de COVID-19 pandemie

De COVID 19 crisis eist niet enkel dagelijks meer slachtoffers in Europa, ze zet ook de gezondheidszorg in diverse regio’s zwaar onder druk. Het virus bedreigt eveneens de economische en sociale pijlers van onze samenleving, nu steeds meer mensen, bij gebrek aan een medicijn of een vaccin, verplicht thuis moeten blijven. De Europese fractie van Socialisten en Democraten (S&D) legt in aanloop naar de Europese top van regeringsleiders een reeks voorstellen op tafel die zowel op de korte als langere termijn kunnen bijdragen aan zowel de strijd tegen het virus als aan het herstel van de sociale en economische gevolgen van de crisis.

Essentieel is nu aandacht te hebben voor de bescherming van de levens en de gezondheid van de Europese burgers. Daarom vragen we een onmiddellijke en intensieve investering in de hele EU in gezamenlijk onderzoek naar een behandeling van en een vaccin tegen COVID-19 dat voor iedereen beschikbaar moet zijn. We moeten er meteen voor zorgen dat er in de EU voldoende voorraden van essentieel medisch materiaal aangelegd worden en dat lidstaten via gezamenlijke publieke aanbesteding medisch materiaal, beschermkledij en testkits kunnen aankopen.   

Omdat steeds meer mensen aan huis gekluisterd zijn, komt ook de bevoorrading van essentiële goederen in Europa in het gedrang. We moeten er voor zorgen dat een betrouwbare voedselbevoorrading beschikbaar blijft tijdens en na de crisis en er eveneens over waken dat de productie ervan gegarandeerd blijft en vlot doorheen de hele Unie kan vervoerd worden. Daarom pleiten we voor een betere coördinatie tussen de lidstaten inzake grenssluitingen of andere beperkingen die de bevoorrading zouden kunnen hinderen en voor het vrij houden van zogenaamde ‘green lanes’, namelijk doorgangen aan de binnengrenzen voor goederentransport.   

De COVID-crisis heeft ook het belang van het internet aangetoond voor telewerken, maar eveneens voor het onderwijs van onze kinderen. Europa moet daarom dringend de zogenaamde digitale kloof dichten, zodat gezinnen in armoede of in afgelegen regio’s kunnen beschikken over internet én computers of tablets.   

Niemand mag in deze moeilijke periode de keuze moeten maken tussen het beschermen van zijn of haar gezondheid of het behoud van zijn werk. Daarom moet Europa kunnen garanderen dat mensen ofwel terug aan de slag kunnen gaan, ofwel verzekerd zijn van een vervangingsinkomen. We vragen daarom dat het beloofde Europese herverzekeringsmechanisme voor de werkloosheid dringend ingevoerd wordt én dat er een tijdelijk Europees minimuminkomen gegarandeerd wordt, zodat alle werknemers die in precaire omstandigheden werken, ook zelfstandigen of platformwerkers, zeker kunnen zijn van een inkomen.  

We zijn blij dat de Commissie en de Raad onze vraag voor de opschorting van de Europese begrotingsregels heeft aanvaard, zodat lidstaten krachtig kunnen optreden tegen de economische crisis als gevolg van COVID-19. Maar flexibele begrotingsregels zullen onvoldoende zijn om het noodzakelijke herstel te bewerkstelligen. We pleiten daarom voor het uitschrijven van corona-obligaties die gedekt worden door de Europese Centrale Bank, evenals voor het activeren van het Europees Stabiliteitsmechanisme met een uitzonderlijke kredietlijn.   Terwijl de EU en de lidstaten nu voor hun burgers dringend moeten ingrijpen, mogen we evenmin de situatie aan onze grenzen uit het oog verliezen, meebepaald de vluchtelingen in overbevolkte asielcentra die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. De EU moet preventieve maatregelen nemen en starten met de evacuatie van de kampen, in het bijzonder met de meest kwetsbare groepen, de 60 plussers, risico-patiënten en minderjarigen.   

De crisis waarmee we vandaag geconfronteerd worden, moet een wake up call zijn die ons doet beseffen wat het belang is van solidariteit en samenwerking binnen een Europese transnationale gemeenschap. De beslissingen die we vandaag nemen, zullen diep ingrijpen op de toekomst van Europa en op de samenleving die we beogen, een samenleving die rechtvaardig en duurzaam is. Daarom moet de herstelstrategie voor de Unie de filosofie van de Green Deal volgen en jonge Europeanen hoop bieden op een solidaire en duurzame samenleving waarin economie, sociale bescherming en ecologie met elkaar in balans zijn.   

De volledige bundel voorstellen van de S&D kan u hier vinden (Engels) Een beknopte samenvatting van 25 maatregelen kan u hier vinden (Engels)