Te weinig financiële slagkracht om crisis aan te pakken

De Europese sociaaldemocraten verwerpen het voorstel van het Ierse voorzitterschap over de meerjarenbegroting, die het budget van de Europese Unie voor de periode van 2014 tot 2020 moet vastleggen. De begroting laat niet toe de uitdagingen van de crisis aan te pakken, de jeugdwerkloosheid effectief te bestrijden en te investeren in de toekomst van Europa.

Vorige week zijn de lidstaten en het Europees parlement er ook tijdens de laatste onderhandelingsronde niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over de meerjarenbegroting. Zonder akkoord kan er geen begroting voor 2014 opgesteld worden en valt de Unie terug op de cijfers die voor 2013 beschikbaar waren. Hoewel de onderhandelaars van het Europees parlement niet akkoord konden gaan met de voorstellen van het Iers voorzitterschap, liet de Christendemocratische hoofdonderhandelaar na de vergadering weten dat hij het ‘ultieme voorstel’ van Ierland toch kon aanvaarden. Dat zorgde uiteraard voor onduidelijkheid, reden waarom de verschillende fracties nu hun standpunt bekend maken. De Europese sociaaldemocraten hebben zopas beslist dat ze het voorstel zullen verwerpen.

In februari hadden de staatshoofden en regeringsleiders een voorstel aangenomen dat drastisch snoeit in de Europese begroting. De sociaaldemocraten in het Europees parlement aanvaarden dat er bespaard moet worden, ook op Europees niveau. Maar we aanvaarden niet dat dit ten koste gaat van een toekomstgerichte investeringsstrategie. Als de EU zichzelf niet irrelevant wil maken op globaal niveau en als de lidstaten willen dat de EU grensoverschrijdende problemen effectief aanpakt, dan is er ook een begroting nodig die de EU in staat stelt om zich te manifesteren in de 21ste eeuw.

Er zijn verschillende redenen waarom de sociaaldemocraten niet akkoord kunnen gaan met dit meerjarenbudget. De begroting laat nauwelijks flexibiliteit toe. Er wordt alleen een beperkte mogelijkheid gegeven om niet-besteed geld naar het volgend jaar over te dragen. Dat beperkte bedrag kan bovendien enkel voor dezelfde doeleinden worden aangewend. Overschotten op de landbouwbegroting kunnen dus niet ingezet woeden in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid.
De sociaaldemocraten zijn ook van mening dat de strijd tegen de jeugdwerkloosheid te mak wordt aangepakt. Het extra budget dat daarvoor voorzien wordt, 3 miljard euro, is onvoldoende om dit probleem effectief aan te pakken. Het is goed dat de lidstaten akkoord gaan met de vraag van het parlement om dit geld te 'frontloaden' zodat het al in 2014-2015 uitgegeven kan worden. Maar dan rijst de vraag wat er daarna moet gebeuren? Of denken de lidstaten dat een inspanning van 2 jaar voldoende is om een verloren generatie te vermijden?
Het parlement had ook opgeroepen om het aandeel van eigen inkomsten van de Unie te vergroten. Volgens het Verdrag moet de Unie grotendeels met eigen inkomsten gefinancierd worden. Dat is vandaag niet het geval. Zo’n 75 procent van de middelen komt van de lidstaten. Dat zorgt er voor dat er telkens discussies ontstaan tussen lidstaten die netto ontvangen en zij die netto betalen aan de EU. Dat resulteert telkens in een koehandel tussen de lidstaten. Wij willen van die discussies, die alle vooruitgang blokkeren, verlost worden. Maar de lidstaten geven niet thuis. Het werk wordt doorgeschoven naar een werkgroep, met de belofte dat de Commissie de resultaten in 2016 zal evalueren. De lidstaten trachten ons dus met een dode vis te sussen.