Resolutie over TTIP in het Europees Parlement

Er is de afgelopen dagen heel wat ongerustheid ontstaan over een compromis dat werd bereikt over de TTIP resolutie in het Europees parlement, meebepaald wat de houding van de Europese sociaal-democraten betreft. Ikzelf maak geen deel uit van de commissie Internationale Handel en heb dus niet meegestemd. Bovendien ben ik het niet eens met resolutie. In de commissie Internationale Handel werd immers een passage geschrapt, waar de Europese sociaal-democraten de afgelopen maanden fel voor gestreden hadden, namelijk dat het handelsverdrag met de VS géén private geschillenarbitrage (ISDS) mocht toelaten. Alle andere commissies hadden zo’n ISDS wel verworpen. 

De resolutie verdedigt echter wel de stelling dat geschillen tussen bedrijven en overheden in de toekomst beslecht moeten worden door publiek aangeduide, onafhankelijke en professionele rechters in publieke hearings, waarbij ook een beroepsprocedure mogelijk is. Dat moet bij voorkeur gebeuren voor een Internationale handelsrechtbank en dus niet meer middels een private arbitrage. 

Erg gelukkig zijn de Europese sociaal-democraten niet met de formulering in het bereikte compromis, maar zonder compromis was de resolutie nooit voor de plenaire vergadering kunnen komen en had het parlement de Commissie bij wijze van spreken vrij spel gegeven. De huidige formulering moet gezien worden als een belangrijke stap in de richting van de totale afschaffing van ISDS. De Europese sociaal-democraten konden de Europese volkspartij niet overtuigen om die afschaffing ook woordelijk te vermelden, maar zullen voor de stemming in de plenaire vergadering de geschrapte passage opnieuw indienen als amendement. 

De resolutie heeft echter wel een aantal andere belangrijke verdiensten, zoals de ratificatie van de standaarden van de International Labour Organisation (ILO), het uitsluiten van publieke diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale diensten uit het handelsverdrag, het behoud van de Europese verworvenheden inzake databescherming en privacy, de verdediging van de Europese standaarden inzake milieu, GMO’s en arbeidsbescherming… Daarmee geven de Europese sociaal-democraten aan dat een handelsverdrag geen verlaging van de Europese normen en standaarden kan inhouden en géén ISDS nodig heeft. 

De resolutie is een niet-bindend advies aan de Commissie. Het Europees parlement kan enkel als observator optreden tijdens de onderhandelingen, maar zal wel het finale akkoord al dan niet moeten goedkeuren. De resolutie maakt dus duidelijk wat het parlement van de Commissie verlangt en dat is wat ISDS betreft, een permanente oplossing in de vorm van een professionele handelsrechtbank en niet de private arbitrage zoals die aanvankelijk voor lag. Dat standpunt zullen de Europese sociaal-democraten dan ook verdedigen tijdens de plenaire stemming in juni. 

Bij de stemming in de plenaire zitting van het Europees Parlement zal ik het amendement dat ISDS verwerpt voluit ondersteunen. Bovendien zal ik geen resolutie steunen waarin ISDS is opgenomen.