Ik stem geen handelsverdrag met ISDS en lagere Europese standaarden

Tijdens de stemming in de plenaire vergadering van het Europees parlement van volgende week over de TTIP-resolutie, zal ik het amendement van mijn fractie steunen dat stelt dat een handelsverdrag met de VS de zogenaamde ISDS-procedure moet uitsluiten. Haalt dat amendement géén meerderheid, dan stem ik ook tegen de resolutie.

Er is de afgelopen week heel wat ongerustheid ontstaan over een compromis dat werd bereikt over de TTIP resolutie die gestemd werd in de commissie internationale handel van het Europees parlement. Er werd immers een passage geschrapt waar de Europese sociaal-democraten de afgelopen maanden fel voor gestreden hadden, namelijk dat het handelsverdrag met de VS géén private geschillenarbitrage (ISDS) mocht toelaten. Alle andere commissies hadden zo’n ISDS wel verworpen.

De compromistekst stelde echter wel dat geschillen tussen bedrijven en overheden in de toekomst beslecht moeten worden door publiek aangeduide, onafhankelijke en professionele rechters in publieke hearings, waarbij ook een beroepsprocedure mogelijk is. Dat moet gebeuren voor een Internationale handelsrechtbank en dus niet meer middels een private arbitrage. 

Toch bleef er onduidelijkheid bestaan. We hebben daarom een amendement ingediend waarin de passage ‘without the use of ISDS private arbitration’ opnieuw wordt toegevoegd. Bovendien heb ik samen met mijn Belgische collega Maria Arena een tweede amendement ingediend dat nog forser beklemtoont dat ISDS géén onderdeel kan zijn van een TTIP-overeenkomst.

Of er een meerderheid gevonden zal worden voor dat amendement is onduidelijk. Als het amendement geen meerderheid haalt, zal ik ook tegen de hele resolutie stemmen.

ISDS of Investor to State Dispute Settlement is echter niet het enige pijnpunt van een mogelijk handelsverdrag met de Verenigde Staten. Burgers maken zich terecht zorgen over een mogelijke verlaging van Europese standaarden inzake milieu, sociaal beleid of arbeidsrecht, over een mogelijke aantasting van hun privacy, over een mogelijke privatisering van of concurrentie met publieke diensten, zoals water, onderwijs, gezondheidszorg en sociale diensten. De compromisresolutie maakt duidelijk dat het parlement geen verlaging van de regelgeving, standaarden en normen over sociale bescherming zal accepteren. Zo moeten publieke diensten uitgesloten worden uit het handelsverdrag, moeten de Europese verworvenheden inzake databescherming en privacy behouden blijven en willen we de ratificatie van de standaarden van de International Labour Organisation (ILO).

Het moet duidelijk zijn dat het standpunt van het Europees parlement helaas slechts een advies is aan de Commissie. Pas op het einde van de rit kan het parlement het handelsverdrag al dan niet goedkeuren. Ik zal het handelsverdrag niet goedkeuren als er een ISDS in staat, als het de Europese standaarden verlaagt of als het de deur open zet voor een privatisering van onze wetgeving. De Commissie moet beseffen dat een handelsverdrag erg gevoelig ligt bij de bevolking die vreest dat multinationals eigenlijk het beleid zullen over nemen.