Europese onderzoekscommissie naar Volkswagenschandaal komt er

Het Europees parlement gaat door met het opzetten van een onderzoekscommissie naar het zogenaamde Volkswagenschandaal. Dat is het resultaat van de conferentie van voorzitters die zopas is afgelopen. S&D werd gevraagd het initiatief te nemen om tot een breed gedragen gemeenschappelijk mandaat voor zo'n commissie te komen. Dat mandaat zal nog in december aan de conferentie van voorzitters worden voorgelegd en mogelijk ook nog deze maand in de plenaire worden gestemd.

Vorige week werd de oprichting van de onderzoekscommissie, op mijn vraag, door de sociaal-democratische groep voorgelegd aan de voorzitters van de verschillende fracties in het Europees parlement. We gaan nu op zoek naar een breed gedragen gemeenschappelijk mandaat voor die onderzoekscommissie. Dat wordt opnieuw voorgelegd aan de Conference of Presidents en kan eventueel nog in de plenaire vergadering van december gesteld worden.

Het mandaat omschrijft wat de commissie precies moet onderzoeken. Het gaat niet om een onderzoek naar Volkswagen of naar één specifieke constructeur, dat gebeurt al in verschillende lidstaten. Het onderzoek moet in het belang zijn van de Europese consument, van de automobielsector en moet de transparantie dienen. Wij willen weten waarom de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) er wel in geslaagd is de sjoemelsoftware te ontdekken en de Europese instanties - zowel in de lidstaten als op EU-niveau - dat niet konden. We willen weten wat er in het handhavingsbeleid mis is gelopen. Al in 2013 werd er in een rapport van het Joint Research Centre van de Europese Commissie gewezen op het bestaan van dergelijke sjoemelsoftware, maar geen enkele Europese instantie ging na of ze ook effectief gebruikt werd. Het rapport stelt eveneens dat de Europese instanties geen weet hebben van nationale instanties die op zoek gingen naar de software. De commissie moet dus ook uitvissen waar de precieze verantwoordelijkheden lagen, zowel op Europees als op lidstaatniveau. De onderzoekscommissie moet ook voorstellen doen om de hiaten in het handhavingsregime te dichten. Samen met een hernieuwd akkoord over de invoering van testcycli die de uitstoot in reële rijomstandigheden meten, moet dit ertoe leiden dat wagens binnen Europa altijd en overal aan de opgelegde uitstootnormen gaan voldoen."