Parlement zet ambitieuze stappen naar een duurzaam energiemodel

In de transitie naar een koolstofarme economie, noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, is het noodzakelijk het Europese energiehuishouden grondig te veranderen. Dat is wat vandaag op tafel lag in de plenaire vergadering van het Europees parlement. Alle wetenschappelijke onderzoeken wijzen er op dat we meer dan een tandje moeten bijsteken, willen we niet in een scenario belanden waarin klimaatverandering rampzalige gevolgen heeft. Daarom hebben de Europese sociaal-democraten er alles aan gedaan om het ambitieniveau van de Europese Commissie te verhogen in de drie energiedossiers die voor liggen: energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en de aansturing van het energiebeleid.

Op vlak van hernieuwbare energie was het streefdoel van de Commissie, namelijk 27 procent tegen 2030, voor ons onvoldoende. Als we de klimaatdoelstellingen willen bereiken, moeten we veel meer doen, reden waarom wij het ambitieniveau verhoogd hebben tot minimaal 35 procent. Dat geeft ook zekerheid aan ondernemers die in hernieuwbare energie willen investeren. Wij hopen dat de lidstaten tijdens de onderhandelingen zullen erkennen dat een verhoogd ambitieniveau enkel voordelen zal opleveren.

We zijn er eveneens in geslaagd om de doelstellingen voor energie-efficiëntie op te tillen naar een bindende doelstelling van 35 procent van de energiemix in 2030. Ik betreur het echter wel dat de conservatieve partijen de oprichting van een Just Transition Fund hebben weggestemd, dat regio’s wilde ondersteunen die het moeilijker hebben om de omslag te maken naar duurzame energie. Daar moeten werknemers in de zware koolstofintensieve industrie zich immers kunnen omscholen naar jobs in de duurzame economie. Ook de prioritaire aanpak van energie-efficientiemaatregelen voor gezinnen met lage inkomen om energie-armoede te bestrijden, werd door de conservatieve partijen verworpen.

We moeten ons nu focussen op energieproductiviteit, zoals we ons vroeger focusten op arbeidsproductiviteit om economische groei te verwezenlijken. Bij arbeidsproductiviteit hebben we immers de grenzen bereikt, maar we kunnen energie nog veel productiever gebruiken. Niet alleen verspillen we te veel energie, we moeten in Europa ongeveer de helft van al onze energie importeren, vaak uit onstabiele regio’s. Dat kost Europa elke dag 1 miljard euro. Dat geld kunnen we veel beter investeren in een eigen, schone energieproductie en een zuiniger gebruik van energie. Deze energie-productiviteitsrevolutie moet de motor worden van economische vooruitgang. Door de energie die we verspillen te beperken én tegelijk het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen, kunnen we de klimaatdoelstellingen halen. Dat doen we door te investeren in duurzame technologieën en in de renovatie van energieverslindende gebouwen. Als bonus krijgen we daar ook massale, nieuwe tewerkstelling bovenop. Dat is alvast beter dan ons geld uitgeven aan de import van vervuilende brandstoffen van buiten de Unie.

Voor het eerst ontwikkelen we nu een duidelijke strategie, waarbij we een aantal nepoplossingen, zoals het gebruik van biodiesel uit voedselgewassen, aan banden leggen. We zorgen ervoor dat er geen nieuwe investeringen kunnen gebeuren in deze zogenaamde eerste generatie biodiesel én we faseren het gebruik van palmolie uit tegen 2021. Jammer genoeg was er onvoldoende steun te vinden voor een verbod op het versnipperen van hele bomen voor energieproductie. Wel zijn we erin geslaagd om strengere energie-efficiëntie eisen op te leggen aan de energiecentrales waarin biomassa wordt verwerkt, zodat energieverspilling ook hier wordt tegengegaan.

Tot slot haalde ook mijn amendement het om er voor te zorgen dat elektrische wagens overal langsheen de Europese snelwegen kunnen opgeladen worden aan snelle laadpunten. Een van de drempels voor de aanschaf van een elektrische wagen blijft de onzekerheid over oplaadmogelijkheden als mensen langere afstanden afleggen, zoals tijdens vakanties. Lidstaten zullen nu verplicht worden om via hun vergunning en concessiebeleid in tankstations langs de snelwegen snelle oplaadpunten te voorzien.