...en overheidssteun aan fossiele brandstoffen kost bijna het dubbele

 Alle Belgen samen betaalden 1,05 miljard aan steun voor hernieuwbare energie in 2011. Zonder aanpassingen stijgt dat cijfer tot 2,5 miljard in 2020. Het blijven indrukwekkende cijfers. Helaas worden ze vaak gebruikt om een negatief klimaat te creëren rond hernieuwbare energie bij de bevolking. "Kijk toch eens hoeveel belastingen die groene jongens uit jullie zakken halen." Energiespecialist André Jurres betoogt dat 1 miljard weliswaar veel geld is, maar wel noodzakelijk om de omslag te maken naar duurzame energiebronnen. Uiteraard heeft hij gelijk. Belangrijke innovaties komen er zelden zonder overheidssteun. Maar een steviger argument om aan te tonen dat steunmaatregelen aan de duurzame energiesector zinvol zijn, is te vinden de vergelijking met subsidies aan de sector van fossiele brandstoffen. In die sector valt géén enkele innovatie te verwachten. Elke euro subsidie voor fossiele brandstoffen is belastinggeld dat stroomt naar een verouderde en vervuilende technologie die op langere termijn sowieso zal verdwijnen. Elke euro subsidie aan fossiele brandstoffen remt investeringen in hernieuwbare energieopwekking af. Elke euro steun aan fossiele brandstoffen is eigenlijk een euro te veel. 

 
De sector van de fossiele brandstoffen wordt helaas nog zwaar gesteund. In mei van vorig jaar toonde een Europees rapport aan dat er jaarlijks, wereldwijd 565 miljard euro overheidsmiddelen gaan naar steun aan consumptie en productie van fossiele brandstoffen. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) berekende dat de subsidies aan fossiele energie in 2010 308 miljard euro bedroegen (belastingsverminderingen voor oliebedrijven niet inbegrepen), tegenover 49 miljard euro voor hernieuwbare energie. Het jaar daarop stegen de subsidies aan fossiele brandstoffen naar 394 miljard euro. Dit jaar zouden volgens het IEA de subsidies voor fossiele brandstoffen oplopen tot 474 miljard euro. Volgens Bloomberg New Energy Finance spendeert de wereld zelfs twaalf keer meer aan subsidies voor fossiele brandstoffen dan aan hernieuwbare bronnen. Het IEA spreekt over zes keer meer. 
 
In België bedraagt de steun aan fossiele brandstoffen 1,7 miljard euro, bijna het dubbele van de steun aan hernieuwbare energie. Ook dat wordt betaald met het belastinggeld van burgers. Het verschil is dat die middelen in een bodemloze put terecht komen en geen enkel perspectief bieden voor de toekomst van onze energieproductie. Zo blijft de EU bijvoorbeeld tot 2018 haar kolenontginning steunen, een uiterst vervuilende industrie. Bovendien komen subsidies voor fossiele brandstoffen vooral de beter bedeelden ten goede. Volgens het Internationaal Energie Agentschap ging slechts 8 procent van de 308 miljard subsidies voor fossiele brandstoffen in 2010 naar de 20 procent armsten op de planeet. Dat is ook de reden waarom regeringsleiders al vaker hebben gepleit voor het uitdoven van steun aan fossiele brandstoffen. Dat gebeurde reeds op de G20 top in Pittsburgh in 2009. In totaal hebben 53 landen beloofd de overheidssteun aan fossiele brandstoffen op de middellange termijn af te bouwen. Alleen, het gebeurt niet. Integendeel. In de jaren daarop steeg volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) de uitstoot van CO2 verder.
 
Er is nood aan een uitdoofscenario met een helder actieplan dat duidelijke doelstellingen combineert met een rigide tijdpad; aan transparatie over de bestaande steunmaatregelen aan de fossiele sector, aan een plan om derdewereldlanden te steunen bij een uitdoofscenario en aan de oprichting van een internationaal orgaan dat het uitdoofscenario begeleidt. Een hervorming van de subsidies aan fossiele brandstoffen zou volgens de OESO het BNP jaarlijks met 0,7 procent doen stijgen tot 2050. Het zou bovendien de uitstoot van broeikasgassen doen afnemen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) berekende dat als subsidies aan fossiele brandstoffen in ontwikkelingslanden zouden uitdoven tegen 2020, de globale vraag naar energie met 5 procent zou dalen en de CO2-uitstoot met 5,8 procent zou afnemen. Het zou ook heel wat investeringsmiddelen vrij maken die geïnvesteerd kunnen worden in de ontwikkeling van duurzame energieopwekking. De omschakeling van ons energiesysteem zal behoorlijk wat investeringen kosten die ondersteund moeten worden door de overheden. Maar overheidsmiddelen die geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie zijn goed besteed. Subsidies aan fossiele brandstoffen zijn weggegooid geld.