Commissie zet de deur open voor vervuilende teerzand- en schalie-olie

Europese Commissie zwicht voor lobbywerk Canada

Een blokkeringsminderheid van conservatieven heeft er voor gezorgd dat een onaanvaardbaar voorstel van de Europese Commissie over de kwaliteit van brandstoffen in de transportsector door het parlement niet verworpen werd. In plaats van het goede voorbeeld te geven in de strijd tegen klimaatopwarming, draait de Commissie, daarin gesteund door een conservatieve minderheid, de klok achteruit.

Er was een gekwalificeerde meerderheid nodig om een omstreden voorstel van de Europese Commissie van tafel te vegen. Hoewel een meerderheid van de aanwezige parlementsleden dat ook wilde, steunden conservatieve politici een onaanvaardbaar voorstel van de Commissie. Dat voorstel behandelt erg vervuilende brandstoffen in de transportsector op dezelfde manier als minder vervuilende brandstoffen, in het kader van de richtlijn inzake brandstofkwaliteit.

Die richtlijn maakt deel uit van het Klimaat en Energiepakket van 2009 en verplichtte producenten van brandstoffen ertoe de ‘broeikasintensiteit’ van brandstoffen in de transportsector met 6 procent te beperken tegen 2020. Het voorstel van de Commissie dat op tafel lag ging over de implementering daarvan en meebepaald over de manier waarop de graad van vervuiling van brandstoffen gemeten wordt.

Deze broeikasintensiteit brengt niet enkel de vervuilende factor van de uitstoot van diesel of benzine in rekening, maar ook die van de productie ervan. Zo is de productie van brandstoffen uit bijvoorbeeld teerzandolie of schalie-olie nog veel vervuilender dan die uit conventionele aardolie. Dat is trouwens gebleken uit een impact assessment die de Europese Commissie zelf heeft uitgevoerd in 2011. De Commissie wil echter toch alle bronnen gelijk behandelen. Ze gaat daarmee in tegen haar eigen impact assessment én tegen de eigen Europese doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Zonder die differentiatie zal de Europese markt massaal en snel overspoeld worden door brandstoffen die afkomstig zijn van de bijzonder vervuilende teerzand- en schalie-olie. De Europese Commissie heeft zich in de aanloop naar een handelsovereenkomst met Canada laten inpakken door het lobbywerk van Canada, dat haar teerzandolie op de Europese markt wil slijten. Ook een beperkter lobbywerk van Estland, dat grote teerzandvoorranden heeft, heeft een rol gespeeld.

De gelijkschakeling van brandstoffen vertekent de eventuele vooruitgang die we zouden boeken in de reductie van broeikasgassen in de transportsector, want een zuinigere wagen kan misschien wel minder uitstoten via de uitlaatpijp, bij de productie van de brandstof wordt er méér uitstoot gegenereerd. Een schijnbare daling van de uitstoot zou dus in werkelijk een stijging kunnen zijn. De Commissie gaat dus voor het georganiseerde boerenbedrog.

Het is, vlak na de klimaattop van Lima, en in de aanloop naar de klimaattop van Parijs in 2015 bijzonder cynisch dat Europa haar leidersrol op het vlak van de stijd tegen klimaatverandering zomaar te grabbel gooit. Dit beleid staat in schril contrast met de verklaring dat we de opwarming van de aarde onder de 2° willen houden. Om dat te bereiken zijn consequente en ambitieuze acties nodig, geen koehandel met Canada in het kader van een handelsovereenkomst. Wij willen correcte, duidelijke en transparante methoden om de uitstoot te kunnen meten, zodat we echt vooruitgang kunnen boeken in de afbouw van die uitstoot. De berekeningswijze van de levenscyclus van broeikasgassen moet de transitie naar een koolstofvrije economie stimuleren en geen mistgordijn gooien over wat er in werkelijkheid wordt uitgestoten.

Het parlement gaf een sterk signaal aan de Europese Commissie, een meerderheid van de parlementsleden keurde de zienswijze van de Commissie af. Helaas volstond dit niet omdat er gekwalificeerde meerderheid nodig was. In Canada worden de flessen champagne ontkurkt vandaag.