Tunnel en ademruimte voor Antwerpenaars

De Vlaamse regering heeft op 22 september een duurzame en structurele oplossing gevonden voor het complexe Oosterweeldossier. Antwerpen krijgt een tunnel. Daarmee krijgen de Antwerpenaars meer ademruimte, en alle Vlamingen een duurzame oplossing voor de verkeersproblemen op de Antwerpse ring.

Eind maart 2010 besliste de Vlaamse regering al om de ondertunnelde oplossing voor het Oosterweeltracé uit te voeren. Na een vergelijking van capaciteit, kostprijs en timing, keurde de Vlaamse regering op 22 september 2010 de ondertunnelde oplossing voor de Oosterweelverbinding definitief goed. De Stad Antwerpen en de haven van Antwerpen dragen samen bij tot de meerkost van de tunneloplossing, die ongeveer 10 procent van het totaalbedrag bedraagt.

In een persmededeling laat vice-minister-president Ingrid Lieten (sp.a) weten dat de bestaande viaducten in Merksem Schijnpoort (aan het Sportpaleis) en aan het station van Luchtbal nabij Groenendaallaan verdwijnen. En een groot viaduct, de Lange Wapper, wordt niet gebouwd. Tevens wordt de Antwerpse ring op geen enkele plek verbreed. Deze oplossing ontwart de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen, creëert het nodige maatschappelijk draagvlak, en verbetert de leefbaarheid in de stad en de rand van Antwerpen, zonder dat de verdere stadsontwikkeling in het gedrang komt. We houden ook rekening met de economische slagkracht van de haven van Antwerpen.

Om tot deze oplossing te komen, heeft sp.a consequent vier doelstellingen voor ogen gehouden. Samen met Caroline Gennez en Patrick Janssens en Ingrid Lieten werden deze doelstellingen steeds verdedigd:

- Duurzame mobiliteit: we streven naar minder en niet naar meer verkeer in en rond Antwerpen.
- Kwaliteit: we zorgen voor een verbetering van de verkeersleefbaarheid, de milieu­kwaliteit, de ruimtelijke kwaliteit en de leefkwaliteit in de stad, in de omgeving van de Antwerpse ring en in de ruime rand rond Antwerpen. We streven naar een evenwichtige oplossing, waarbij geen grote groepen mensen onevenredig belast worden.
- Stadsontwikkeling: we belemmeren de stadsontwikkeling niet, noch in oostelijke, noch in noordelijke richting. Integendeel, we investeren in de verbetering van de ruimtelijke relaties tussen de binnenstad en de aanpalende stedelijke omgeving.
- Goed bestuur: we willen oplossingen die rekening houden met inspraak, die uitvoerbaar zijn, en die correcte procedures volgen.
 
“Het Masterplan 2020 is een mooi voorbeeld van hoe de burger, de belangengroepen, de lokale en Vlaamse overheid door een bundeling van krachten tot een gedragen oplossing zijn gekomen. De Vlaamse regering heeft uitdrukkelijk gekozen voor een verhaal van leefbaarheid, van mobiliteit en verkeersveiligheid én van economische slagkracht voor de regio. De haven van Antwerpen biedt per slot van rekening jobs aan meer dan honderdduizend mensen”, zo besluit Lieten.

 In de bijgevoegde bijlage vindt u meer informatie over de beslissing van de Vlaamse regering.