Antwerpen erkend als belangrijk verkeersknooppunt in Europees financieringsplan

Vandaag vonden in het Europees parlement belangrijke stemmingen plaats in verband met de transport- en energie-infrastructuur van de toekomst, namelijk over de zogenaamde Trans-Europese Netwerken (TEN) en over Connecting Europe Facility (CEF), waarbij het tweede de financieringsvoorwaarden voor het eerste vastlegt. Antwerpen wordt alvast erkend als een belangrijk Europees verkeersknooppunt en zal daarom een beroep kunnen doen op bijkomende Europese middelen.

 
De transport- en energiecommissies in het Europees parlement erkennen Antwerpen en de Antwerpse haven ten volle als prioritaire knoop in het Europese transportnetwerk. Projecten in de Antwerpse regio, zowel voor investeringen in de haven als voor haar achterlandverbindingen, maar ook ter versterking van Antwerpen als knooppunt van belangrijke spoor- en waterwegen, kunnen daardoor de komende jaren meedingen naar Europese cofinanciering.
 
Hoeveel middelen er precies ter beschikking zullen staan voor het vervolledigen en verduurzamen van het omvangrijke transport- en energienetwerk op Europees niveau, moet nog in het kader van de meerjarenbegroting uitgediscussieerd worden het komende voorjaar. Niettemin is het voor Antwerpen alvast erg belangrijk dat haar status als onderdeel van het kernnetwerk bevestigd is. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in aanloop naar de plenaire stemmingen in het Europees parlement nog zal wijzigen.
 
Antwerpen maakt door haar centrale en strategische ligging onderdeel uit van de stedelijke knopen van het Europese kernnetwerk. De passerende snelwegen, binnenvaartroutes en internationale spoorverbindingen voor personen- en goederenvervoer zijn onderdelen van de door Europa geselecteerde transportassen. De haven is bovendien onderdeel van de lijst van kernhavens, net zoals Gent, Zeebrugge en Oostende overigens. De IJzeren Rijn is niet rechtstreeks geselecteerd als onderdeel van het netwerk, maar is toch een vermelding waard in de oplijsting van projecten waar verder onderzoek rond kan ondersteund worden.
 
Belangrijk voor Antwerpen is bovendien dat de ambities van het TEN-T netwerk groener zijn dan in het verleden. Dat betekent dat er ook projecten gefinancierd kunnen worden door Europa die de leefbaarheid van de stad ten goede kunnen komen en de economie kunnen verduurzamen. Zo wordt er ondermeer gesproken over het aanpakken van negatieve effecten van doorgaand verkeer in steden, het aanbieden van walstroom in de haven, milieuvriendelijker en geluidsarmer transport. 
 
Wat energie betreft, krijgt het aan elkaar schakelen van windmolenparken op zee (zoals bijvoorbeeld de Noordzeering), een hoge prioriteit binnen de elektriciteitscorridors. Dankzij één van de eigen amendementen, lukte het om een zogenaamde "earmarking" van 75 procent van de middelen uit het budget binnen CEF (ongeveer 9 miljard in totaal) op te eisen voor energie voornamelijk gericht op inter-connectie van netwerken en groene energie.