Verkeerslawaai verminderen, zeker in steden

Vandaag ben ik mede-gastvrouw op een conferentie over het toekomstige lawaaibeleid in Europa (Quiet Please: The Future of EU Noise Policy).
 
Verkeerslawaai is de voornaamste bron van omgevingslawaai. Bijna de helft van alle Europeanen (44%) heeft er last van. Dat lawaai bezorgt ons grote economische kosten door het effect op gezondheid, levenskwaliteit en productiviteit. Wie slecht slaapt omwille van lawaai, lijdt daar fysiek onder.
 
Sinds de vroege jaren '70 hebben we in Europa al geluidsnormen voor voertuigen, maar het probleem is alleen maar toegenomen. Deels door de stijging van “het verkeer”, deels omdat voertuigen alsmaar zwaarder en krachtiger geworden zijn. Bovendien stijgt het aandeel vrachtwagens en bestelwagens in het wegverkeer alleen maar verder. Tegelijk gaan er steeds meer Europeanen in de stad wonen. Ook bij ons is dat zo. Stad Antwerpen werkt alvast hard om een aangename en leefbare stad te realiseren waar mensen graag blijven en komen wonen. We doen er dus goed aan om de geluidshinder voor de mensen die dichtbij belangrijke verkeersaders, spoorwegen en luchthavens wonen tot een minimum te beperken.
 
De Europese geluidsrichtlijn verplicht lidstaten om voor grotere steden (in Vlaanderen vooral Antwerpen en Gent) geluidskaarten te maken. Begeleidende maatregelen zoals mobiliteitsplanning, stedenbouwkundige keuzes, plaatsen van geluidswanden en geluidsisolatie in gebouwen kunnen lokale problemen helpen aan te pakken. Maar tegelijk is het belangrijk dat er op Europees niveau maatregelen worden genomen zoals het verder verstrengen van geluidsnormen voor voertuigen, zowel personenwagens als vracht- en bestelwagens.
 
Net voor of na de zomer verwachten we een nieuw voorstel van de Europese commissie over geluidsnormen voor voertuigen. Dat moet leiden tot een verstrenging van de huidige normen. Vandaag krijgen we daar voor het eerst meer toelichting over. Het dossier komt zeker naar het Europees parlement, waar deze nieuwe wetgeving uitgebreid bediscussieerd zal worden. Ik zal alvast op de eerste rij zitten. Als inwoner van een grote stad herken ik het belang van de leefbaarheid in steden. Zeker in Antwerpen liggen er grote uitdagingen omwille van de verkeersdruk en de negatieve effecten die het verkeer vanop de Antwerpse ring op de stad uitoefent.

Ik houd jullie op deze website verder op de hoogte over de totstandkoming van de nieuwe geluidsnormen zoals deze vanaf het komende najaar in het Europees parlement zullen besproken worden.

De conferentie werd georganiseerd door de NGO's Transport & Environment, het European Environmental Bureau (EEB) & Health and Environment Alliance (HEAL). Het onderdeel dat ik voorzat ging over kostenefficiënte maatregelen om verkeerslawaai te verminderen. Het tweede deel legt de focus op gezondheidsimpact van lawaai door wegverkeer.